HIV/AIDS v ČR

Infekci HIV v ČR sledujeme od 1.10.1985. Od tohoto dne až do 31.12.2017 bylo v ČR celkově identifikováno 3160 HIV pozitivních lidí (SZÚ, 2018). V posledním roce přibylo 254 nových případů, z nichž 77 neměli občanství ČR (nejvíce pak ze Slovenska, Ukrajiny, Ruska a Polska). Z hlediska demografického v celkovém počtu zaznamenaných případů infekce výrazně převládají muži (2715 tj. 85,9 %) nad ženami (445 tj. 14,1 %).

Doposud u 590 případů HIV pozitivních osob došlo k rozvinutí stádia AIDS (481 mužů, 109 žen), přičemž z celkového počtu HIV pozitivních ve stadiu AIDS celkově doposud zemřelo 281 osob (229 (81,5 %) mužů a 52 (18,5 %) žen) a 117 HIV+ osob zemřelo z jiných příčin (z toho 104 (88,9 %) mužů a 13 (11,1 %) žen).

Zdroj: Státní zdravotní ústav (SZÚ, 2018),

Aktuální trendy

Navzdory relativně nižšímu rozšíření epidemie HIV v oblasti střední Evropy, počet nových případů v ČR rok od roku významně roste (Mravčík et al 2017). V roce 2002 bylo na našem území identifikováno 50 nových případů infekce HIV, přičemž v roce 2016 již 286. Od ledna do konce roku 2017 přibylo 254 nových případů infekce. Jednoznačně nejvýznamnějším způsobem přenosu je sex mezi muži, který v roce 2017 představoval 71,3 % ze všech nových případů (SZÚ, 2018). Za nejohroženější skupinu proto z epidemiologického hlediska musíme uvažovat skupiny tzv. mužů, kteří mají sex s muži (MSM). Na tuto skupinu je potom potřeba primárně cílit i preventivní aktivity. Tato situace je pro státy střední Evropy typická, protože současně i v Chorvatsku, Maďarsku a Slovinsku vykazují nejvyšší podíl nově infikovaných mezi MSM (cca 80 % a více). Heterosexuálním přenosem bylo v roce 2017 infikováno 22,8 % případů a podíl infekcí, ke kterým došlo následkem injekčního užívání drog (IDU) zůstává, pro kvalitní systém prevence užívání návykových látek, dlouhodobě nízký. Nízký poměr infekcí prostřednictvím IDU pak významně Česko odlišuje od východoevropských zemí, kde přenos IDU dominuje (Fettig et al 2014). V grafu si můžete pohodlně najet myší na konkrétní roky a podívat na absolutní počty nových případů infekce, dle způsobu přenosu, podrobněji. Protože se epidemiologická situace v posledních letech významně zhoršuje, můžete využít šoupátek po stranách grafu a omezit tak graf pouze na předchozí roky, čímž se automaticky změní i měřítko grafu.

Zdroj: vlastní zpracování dat poskytovaných SZÚ.

Po grafu, který ukazuje absolutní počty nově zaznamenaných infekcí, dle způsobu přenosu, je rovněž vhodné podívat se na čísla relativní a vidět tedy, na které způsoby šíření HIV je potřeba preventivní aktivity v ČR orientovat primárně. Z grafu je opět vidět, že téměř tři čtvrtiny všech nových infekcí probíhá homo/bi-sexuálním stykem.

Zdroj: vlastní zpracování dat poskytovaných SZÚ.

Z dalších charakteristik epidemie HIV v Česku, které je třeba zdůraznit fakt, že se koncentruje na území hlavního města Prahy. Tomu odpovídá i aktuální situace, kdy za rok 2017 téměř polovina nově zaznamenaných případů uvedla Prahu jako své obvyklého místo bydliště (48,0 %), přičemž desetina uváděla Středočeský kraj (10,2 %), který je na Prahu rovněž významně vázán. Dle nejnovějších údajů jenom na území Prahy evidujeme přes 1540 HIV pozitivních, kteří se z velké většiny nakazili sexuálním stykem druhým mužem (MSM). Tato situace dle Světové zdravotnické organizace (WHO) již splňuje stav tzv. koncentrované epidemie, která je stanovená na 5 % infikovaných v rámci dané populace. Pokud bychom uvažovali, že 5 % mužské populace ve věku nad 15 let v Praze můžeme zařadit mezi MSM, pak v Praze hovoříme o nejméně 26 tis. MSM. Za této podmínky tedy o aktuálním stavu epidemie HIV mezi MSM v Praze můžeme hovořit jako o stavu koncentrované epidemie, neboť započteme-li odhady neidentifikovaných případů HIV, pak 5% hranici počet infikovaných překračuje. Všechna tato fakta nasvědčují tomu, že se prevenci HIV, zvláště pak ve skupině MSM v Praze musíme věnovat intenzivněji a vynaložit na ní podstatně více prostředků než doposud.

Zdroj: Státní zdravotní ústav (SZÚ, 2018)

Citované zdroje:

Fettig, J., Swaminathan, M., Murrill, C. S., & Kaplan, J. E. (2014). Global Epidemiology of HIV. Infectious Disease Clinics of North America, 28(3), 323–337. http://doi.org/10.1016/j.idc.2014.05.001

Mravčík Viktor, Pitoňák Michal, Hejzák Robert, Janíková Barbara, Procházka Ivo, 2017. HIV epidemic among men who have sex with men in the Czech Republic, 2016: high time for targeted action. Euro Surveill. 2017;22(48):pii=17-00079. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2017.22.48.17-00079

Státní zdravotní ústav Praha, 2018. Tisková zpráva NRL pro HIV-AIDS – Trendy vývoje a výskyt HIV-AIDS v ČR v roce 2017.