Pařížská deklarace, iniciativa Fast-Track Cities (FTC)

Mezinárodní iniciativa Fast-Track Cities (FTC), vychází z tzv. Pařížské deklarace o Fast-Track Cities, kterou v roce 2014 iniciovaly společně město Paříž společně s organizacemi UNAIDS (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS), UN-Habitat (United Nations Human Settlements Programme) a IAPAC (International Association of Physicians in AIDS Care).

Dne 1. prosince 2014 bylo k jejímu podpisu pozváno 27 měst. V současnosti se k této iniciativě již připojilo více než 300 měst z celého světa.

Vedení hlavního města Prahy se rozhodlo o přistoupení k iniciativě FTC při jednání zastupitelstva HMP dne 14. 11. 2019. Slavnostní ceremonie – podepsání deklarace proběhlo dne 5. 12. 2019, kdy jej podepsali společně primátor Zdeněk Hřib, radní Milena Johnová a Bertrand Audoin, který zastupoval jednu ze zakládajících organizací IAPAC .

Podpis deklarace  Společná fotografie

Zdroj fotografií: TZ MHMP ze dne 5. 12. 2015 

Milena Johnová, radní pro zdravotnictví uvedla, že: „Praha dneškem otevřeně říká, že chce proti AIDS účinně bojovat. Včasná léčba snižuje infekčnost pacienta a riziko přenosu HIV infekce v populaci.“ (TZ MHMP, 5. 12. 2019). Pražský primátor Zdeněk Hřib pak podpis komentoval slovy „Jsem rád, že se Praha připojí v boji proti AIDS po bok dalších světových metropolí. Díky iniciativě Fast-Track Cities můžeme říct: společně jsme silnější, společně jsme hlasitější, společně můžeme změnit svět. Zdraví našich občanů je pro nás prioritou a nesmíme ho podceňovat.“ (TZ MHMP, 5. 12. 2019).

Síť Fast-track-cities (pouze Evropa)

Hlavní cíle iniciativy Fast-track-cities

Primárním účelem deklarace a iniciativy FTC je dosáhnout tzv. cílů 90-90-90 díky kterým bude možné v do roku 2030 ukončit epidemii HIV. Tyto tři „devadesátky“ vycházejí z Programu OSN pro boj proti HIV/AIDS (UNAIDS) a znamenají, že:

  • Alespoň 90 % osob žijících s HIV by mělo o svém HIV statusu vědět. 
  • Alespoň 90 % HIV pozitivních osob bude léčeno antiretrovirovými (ART) léky.
  • Alespoň 90 % osob žijících s HIV bude díky pravidelnému užívání léků a sledování mít potlačenou tzv. virovou nálož (množství kopií viru HIV v krvi) na laboratorně nedetekovatelnou úroveň, které v praxi zabraňuje sexuálnímu přenosu infekce HIV z infikované osoby na HIV negativní osobu.

Poslední bod vychází z poznatků organizací jako UNAIDS, CDC a dalších, které rovněž uznaly platnost tzv. přístupu U=U (z angl. Undetectable=Untransmittable), česky N=N (tj. že Nedetekovatelný virus = Nepřenositelný virus). Z tohoto vědeckého poznatku vychází i současná strategie prevence TaSP (uplatnění principu, že léčba funguje zároveň jako prevence).

K dosažení těchto cílů deklarace dále uvádí, že je potřeba rovněž podporovat i destigmatizační opatření a prosazovat nediskriminační formy prevence a léčby.

V tiskové zprávě MHMP ze 5. 12. 2019 vedení dále uvádí:

„Praha plánuje přijmout soubor opatření zajišťujících zejména trvalý přístup ke kvalitnímu testování, eliminaci stigmatizace a diskriminace spojené s HIV a dalšími infekcemi, úzkou spolupráci s odborníky, ohroženými skupinami i s orgány ochrany veřejného zdraví, zdravotnickými zařízeními a policií. Umožní to zacílit omezené finanční a lidské zdroje k efektivním a vyzkoušeným aktivitám k cílenému potlačení infekce HIV. S tím souvisí likvidace strachu z testování HIV a také omezení stigmatizace a diskriminace HIV pozitivních občanů. Přistoupení hlavního města Prahy k iniciativě Fast-Track Cities je závazkem pravidelně sledovat a hodnotit průběh a výsledky jednotlivých opatření, poskytovat údaje a každoročně partnery informovat.“


Cesta k přistoupení Prahy do iniciativy FTC

Na samém počátku aktivit, bez nichž by nebylo přistoupení Prahy k této iniciativě možné stálo úsilí České Společnosti AIDS Pomoc (ČSAP), jejíž předseda Robert Hejzák pro QG uvedl, že: „První kontakt s magistrátem z naší strany byl koncem roku 2015, první osobní setkání a prezentace projektu Fast Track Cities byla v dubnu 2016.

Dle námi dohledaných zápisů z jednání Výboru pro zdravotnictví a sport pro rok 2019 (volební období 2018-2022 zde a předchozí zde) je zřejmé, že se o tento významný krok zasloužila celá řada organizací, odborníků a zástupců vedení Prahy. Jsme rádi, že i Queer Geography mohlo k tomuto významnému kroku přispět.

Časová osa v základních bodech (podrobněji níže v záložkách):

2015 – ČSAP poprvé kontaktuje vedení Prahy

2016 – první prezentace ČSAP k FTC na magistrátě

2017/12 – další jednání Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP při kterém Jiří Pavlát (ČSAP) a Czeslaw Walek (Prague Pride) apelují na potřebu řešení problematiky HIV i na metropolitní úrovni. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP získává pověření iniciovat vytvoření pracovní skupiny k přípravě akčního plánu v oblasti prevence HIV/AIDS.

2018/05 – Ředitel Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP Tomáš Klinecký informoval o vznikající pracovní skupině, jejímž cílem bude implementovat národní strategii řešení problematiky HIV pro Prahu. Členy skupiny se stávají zástupci a zástupkyně Hygienické stanice hlavního města Prahy (Anna Füleová), Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem (Daniela Fránová), Sexuologického ústavu VFN a 1. lékařské fakulty UK (Ivo Procházka), z Národního ústavu duševního zdraví (Michal Pitoňák), České společnosti AIDS pomoc (Tomáš Rieger), Prague Pride (Petr Kalla), jakož i zástupci HMP, sociálního odboru (Tomáš Klinecký, Květuše Čelikovská, Radek Schindler).

2018/09 – Činností pracovní skupiny vzniká dokument Akční plán pro realizaci „Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS v ČR v období 2018-2022“ na území hl. m. Prahy, přičemž koordinací jeho zpracování byl pověřen Michal Pitoňák a Queer Geography.

2019/02 – Michal Pitoňák pracovník Národního ústavu duševního zdraví a předseda spolku Queer Geography, z. s., prezentuje zpracovaný „Akční plán“ v rámci jednání Výboru pro zdravotnictví a sport ZHMP. Dokument obsahuje celkem 22 souborných úkolů z nichž první doporučuje „přistoupit k iniciativě Fast-Track Cities (FTC).“ Výbor uvedené informace vezme na vědomí a doporučí radní Mileně Johnové tento plán předložit Výboru pro zdravotnictví a sport ZHMP k projednání.

2019/08 – Daniela Fránová a Jan Carlos Sekera ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem pro Magistrát hlavního města Prahy zpracovali „7 důvodů pro zapojení hlavního města Prahy do prevence HIV a pohlavně přenosných nákaz„, které se stávají přílohou č. 3 důvodové zprávy tisku Z-7773 – Návrhu na připojení hlavního města Prahy k iniciativě Fast – Track Cities. Celé ke stažení zde.

2019/11 – Daniela Fránová, koordinátorka prevence HIV/AIDS ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, která je spoluautorkou „Akčního plánu“ prezentuje dokument při jednání Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP a seznamuje Výbor s přínosy členství v iniciativě FTC. Výbor tyto informace akceptuje a v usnesení jednohlasně doporučí materiál ve znění tisku Z-7773 Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení.

2019/11 – Radní Milena Johnová při jednání zastupitelstva HMP dne 14. 11 předkládá Tisk Z – 7773 k návrhu na připojení hlavního města Prahy k iniciativě Fast-Track Cities. V rámci hlasování je usnesení 59 hlasy jednomyslně přijato.

2019/12 – Vedení Prahy podepisuje Pařížskou deklaraci.

Náš záznam přímo ze slavnostní ceremonie:


ZÁPIS z 16. jednání Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP konaného dne 7. 12. 2017

Bod 5. Problematika HIV/AIDS v Praze a dílčí návrhy na řešení probouzející se epidemie v komunitě MSM

Předkladatel: Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP

Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP: Uvedl, že výbor byl požádán o vyslechnutí informací, které z této komunity vzešly a které jsou kvalitně zpracované. „Jedná se o problém, který specificky v Praze může být nebezpečný a ve srovnání s jinými nemocemi může početně vykazovat známky, které by se v jiných nemocech nazvaly epidemií“, uvedl. Dále požádal pozvané hosty o stručné shrnutí této problematiky.

Czeslaw Walek, předseda Prague Pride, z.s.: Poděkoval za přijetí na jednání výboru a předal slovo Jiřímu Pavlátovi.

Jiří Pavlát, ředitel České společnosti AIDS pomoc: Uvedl, že je ředitelem Domu světla. Poděkoval, že mohou vystoupit na jednání tohoto výboru. Potvrdil informace, které na úvod sdělil předseda výboru, a to, že ve skupině mužů, majících sex s muži, je již v Praze dosažena hranice epidemie. Dle zprávy zveřejněné SZÚ v minulém týdnu se tato problematika netýká jen gay mužů, ale i mužů heterosexuálních. Dále upozornil na problematiku narůstajícího počtu HIV nemocných obecně. Ukázal jaká je situace v Evropě a jaká je statistika v ČR. „Zaznamenáváme stabilní růst, každý rok cca o 10 %. Největší nárůst zaznamenáváme mezi gay muži. Nejedná se o větší promiskuitu u gay mužů než o heterosexuálů, důvodem jsou spíše používané praktiky tedy anální sex. Pouze 30% lidí používá kondom. U gay mužů ze skupiny MSM je to 40 %. Celkově však narůstající počet nakažených souvisí s větším rizikem praktik, používaných muži ze skupiny MSM“, konstatoval.

Dále zdůraznil nutnost prevence ze strany státu. Uvedl, že ročně dává stát 200 mil. Kč do prevence v oblasti drogových závislostí. Do prevence v oblasti HIV a infekčních nemocí přenášených pohlavním způsobem šlo dlouhá léta pouze 3 mil. Kč ročně. V současné době je to 10 mil. Kč. To je samozřejmě problém státní, ale Praha by mohla být nápomocná a mohla by požadovat po státu větší pomoc v oblasti prevence HIV, neboť hlavní problém s nákazou HIV je právě v Praze.

Dále ukázal grafy SZÚ, které byly zveřejněné minulý týden. „Tady je vidět, že 20 % lidí nakažených HIV o své diagnóze neví. Pouze 16 % z toho jsou gayové, bisexuálové a osoby ze skupiny MSM. Co je tak trochu tikající bomba jsou heterosexuální muži a heterosexuální ženy. U heterosexuálních mužů je 53 % z těch, kteří HIV mají a neví o tom a 25,7 % heterosexuálních žen, které mají HIV a neví o tom. Laicky na čísla lze říci, že 700 lidí v ČR má HIV a neví o tom, z toho jich zřejmě 550 žije v Praze. Z těch 550 je plná polovina heterosexuálních mužů, které nikdo nemotivuje k tomu, aby šli na testy a část ženy. Velké % z tohoto modelu jsou rezidenti, tzn. státní příslušníci jiných zemí, kteří v Praze žijí, tedy Slováci, Ukrajinci a Vietnamci, na které preventivní programy prakticky vůbec nemíří.

Každý 10. gay v Praze v současné době má HIV. Je otázkou, jak s tím bojovat. Snažíme se o to, aby se hl. m. Praha připojila do sítě světových měst, podobně jako je Londýn, San Francisko a Paříž. Tato síť usiluje o prevenci HIV/AIDS nikoliv pouze na úrovni státní, ale i na úrovni lokální. Nutí stát s tímto problémem něco
dělat. Existuje plán, který se jmenuje 90,90,90. Jedná se o to, že 90% lidí o své nemoci ví, 90% z této 90tky
je léčena a další 90ka má nulovou nálož. Lidé, kteří o své nemoci vědí a jsou léčeni, dále nemoc nešíří. Problém je těch 700 osob u nás, kteří o své nemoci neví. Důležité je proto testování a osvěta, zajištění dostupné péče. V Praze jsou jen 2 HIV centra, z nichž 1 nemá smlouvu s pojišťovnou. Problémem je také, že HIV infekce je stigma, důležitá je proto osvěta. Lidé se HIV osob bojí, i když nemají proč. Navrhujeme, aby Praha, i když existuje Národní HIV plán, který je trochu bezzubý, zřídila svojí akční skupinu. „My jsme jednali se SZÚ i s Hygienickou stanicí, kteří jsou ochotni sdílet své zkušenosti. Cílem je po vzoru uvedených měst udělat plán, který by koordinoval aktivity v HIV prevenci a cílil by i na uvedené nediagnostikované případy, jejichž většina cca 2/3 žije v Praze“, přednesl.

Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP: Uvedl, že věří, že se taková spolupráce podaří, neboť hl. m. Praha vykonává kvalitní protidrogovou prevenci a prevenci tak umí. V tomto ohledu také pochválil činnost protidrogové koordinátorky ZSP MHMP paní Mgr. Hamplové pod vedením ředitele ZSP MHMP pana doktora Klineckého, kterému následně předal slovo.

PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel ZSP MHMP: Vyjádřil, že není proti tomu, aby zde vznikla odborná platforma, která se bude této záležitosti věnovat. „Zkusíme dát dohromady expertní nepolitickou skupinu. Dále zkusíme dát dohromady nějaký plán, jak popsanou situaci zlepšit. Jsme schopni se domluvit.“, konstatoval. Dále řekl, že by se skupina scházela v nějaké potřebné periodě a výbor by pravidelně informovala o svých činnostech.

Mgr. Veronika Hamplová, protidrogová koordinátorka ZSP MHMP: Potvrdila, že lze považovat za vhodné, aby se vytvořila určitá pracovní skupina, která by se tímto problémem více zabývala. Praha je výrazným donátorem, poskytuje dotační pomoc i České společnosti AIDS pomoc, nicméně je třeba se věnovat i činnostně prevenci. Je zde více cílových skupin, na které je potřeba se zaměřit. Na závěr vyjádřila svoji připravenost se na činnosti této pracovní skupiny podílet.

Členové výboru dále diskutovali důvody nárůstu infekce HIV a po ukončení diskuze přistoupili k následujícímu hlasování:

Usnesení č. U-VZ-0062
Výbor pro zdravotnictví a bydlení ZHMP

I. bere na vědomí:

informace o problematice HIV/AIDS v Praze a dílčí návrhy na řešení probouzející se epidemie v komunitě
MSM

II. pověřuje:

předsedu výboru Ing. Miloše Růžičku iniciovat vytvoření pracovní skupiny k přípravě akčního plánu v oblasti prevence HIV/AIDS

přijato jednomyslně pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0.

ZÁPIS z 19. jednání Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP konaného dne 15. 3. 2018

Bod 4. Pracovní skupina pro řešení problematiky HIV 2018-2022
Předkladatel: Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP

Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP: Požádal pana ředitele PhDr.
Klineckého o poskytnutí stručné informace k tomuto tématu.

PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel ZSP MHMP: Uvedl, že vznikající pracovní skupina je 8-mi členná. Jejím cílem
bude implementovat národní strategii řešení problematiky HIV pro Prahu. „Měli bychom tedy pracovat s republikovými opatřeními, která budou vhodná pro prostředí HMP. V pracovní skupině jsou zástupci z Hygienické stanice hlavního města Prahy, Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem, Sexuologického ústavu VFN a 1. lékařské fakulty UK, z Národního ústavu duševního zdraví, České společnosti AIDS, Prague Pride, jakož i zástupce HMP, sociálního odboru. Uvažujeme, že bychom přizvali i kolegy z HIV center nebo z Národního monitorovacího centra. Pracovní skupinu jmenuje paní ředitelka Děvěrová ad hoc, a to přímo pro uvedený účel, tj. pro implementaci národní strategie řešení problematiky HIV/AIDS na území HMP“ uvedl. Závěrem přislíbil informování VZB ZHMP o harmonogramu prací vzniklé pracovní skupiny.

Usnesení č. U-VZ-0078

Výbor pro zdravotnictví a bydlení ZHMP

I. bere na vědomí:

informaci o pracovní skupině k řešení problematiky HIV pro r. 2018 – 2022

Přijato jednomyslně, pro: 7 proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

ZÁPIS z 3. jednání Výboru pro zdravotnictví a sport ZHMP konaného dne 27. 2. 2019

Bod 4. Akční plán pro realizaci "Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS v ČR v období 2018-2022" na území hl. m. Prahy

Předkladatel: radní Mgr. Milena Johnová
Předseda výboru přivítal RNDr. Michala Pitoňáka, Ph.D., pracovníka Národního ústavu duševního zdraví a předsedu spolku Queer Geography, z. s., který připravil prezentaci k materiálu.

Ředitel odboru ZSP MHMP T. Klinecký rekapituloval důvod vzniku předloženého dokumentu. Výbor pro zdravotnictví a bydlení ZHMP v uplynulém volebním období požádal radního, aby pověřil odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP zajištěním procesu implementace Národního programu problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2018-2022 (dále jen „Národní program“) na území hl. m. Prahy. Dne 17. 5. 2018 byla ředitelkou MHMP jmenována dočasná pracovní skupina složená z odborníků a zástupců významných institucí a organizací, jejímž úkolem bylo vytvořit materiál obsahující konkrétní aktivity směřující v Praze k implementaci výše zmíněného Národního programu. Výsledkem je dokument nazvaný Akční plán pro realizaci „Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2018-2022“ na území hlavního města Prahy. Na základě jednání pracovní skupiny materiál zpracovala organizace Queer Geography, z. s. Ředitel Klinecký pozitivně zhodnotil kvalitu materiálu, který považuje za východisko pro zpracování navazujícího souboru opatření, který by následně schválily orgány města.

Akční plán představil v prezentaci zástupce zpracovatelů M. Pitoňák. Zpracování materiálu reaguje mimo jiné na epidemiologickou situaci HIV infekce v Praze, kterou lze v současnosti označit za odpovídající tzv. koncentrované epidemii, především v nejohroženějších populačních skupinách MSM (muži, kteří mají sex s muži). Zatímco v roce 2006 bylo v ČR zjištěno 91 nových případů, v roce 2016 již 286 nových případů (z toho 129 případů infekce v Praze, z nichž 102 bylo mezi MSM). Praha tak objektivně nese největší zátěž infekce odpovídající 48,8 % celorepublikového výskytu od počátku sledování do konce roku 2017. Nejvíce ohroženou skupinou je skupina MSM. Nárůst infekce mimo jiné souvisí s poklesem státních dotací na prevenci.

Celosvětově uznávaný princip prevence šíření infekčních nemocí a šíření infekce HIV byl vypracován Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a spočívá v realizování kombinované prevence, která propojuje testování, léčbu a zajištění kvality života a životní pohody. Její součástí je i včasná diagnostika a léčba ostatních sexuálně přenosných nemocí, které jinak k šíření HIV významně přispívají. Realizace principů kombinované prevence je v praxi založena na nabídce široce dostupného testování osobám v riziku infekce HIV a dosažení co nejvyšší protestovanosti, dále pak na zajištění adekvátní léčby HIV pozitivním osobám a poskytnutí poradenství a podpory, což podporuje dlouhodobě dobrou spolupráci.

Materiál akceptuje strategii OSN pro boj proti HIV/AIDS (UNAIDS) – cíle 90-90-90:
- alespoň 90 % osob žijících s HIV by mělo o svém HIV statusu vědět (cíl testovací)
- alespoň 90 % HIV pozitivních osob bude léčeno antiretrovirovými léky (cíl léčebný)
- alespoň 90 % osob žijících s HIV bude díky pravidelnému užívání léků a sledování mít potlačenou tzv. virovou nálož (množství kopií viru HIV v krvi) na laboratorně nedetekovatelnou úroveň, čímž se významně snižuje riziko přenosu nákazy, které v praxi při řádném dodržování léčby zabraňuje sexuálnímu přenosu infekce HIV z infikované osoby na HIV negativní osobu (cíl léčebný a preventivní).

Za důležitý krok považují zpracovatelé přistoupení k Pařížské deklaraci – iniciativě Fast-Track Cities (F-T-C) –, kterého by bylo možné dosáhnout formou deklarativního přistoupení. F-T-C je mimo jiné významným zdrojem know-how. M. Pitoňák v rámci představení „akčního plánu“ seznámil přítomné se strukturou dokumentu a z vybraných přínosů materiálu zmínil, že v současnosti již byla identifikována celá řada klíčových bariér v testování a léčbě, jedním z důležitých úkolů, které akční plán formuluje, je proto odstraňování bariér pro testování – včetně destigmatizačních opatření vedoucích ke zvýšení preventivního záchytu, posilování zájmu o zdraví a odbourávání strachu z nemoci, jenž může bránit včasnému testování a léčbě.

V následné diskusi P. Fifka doporučuje vrátit se k plošné osvětě na všech stupních a typech škol, domnívá se, že díky možnosti léčby přestala být nemoc strašákem, a proto došlo k nárůstu výskytu. HIV hrozbou ale zůstává.

M. Pitoňák zdůraznil, že dokument zahrnuje komplexní témata pro prevenci. Efektivita strachu z nemoci je
problematická, za cestu považuje odstraňování bariér pro testování a pozitivní motivaci.

Předseda výboru M. Růžička se domnívá, že některé potřeby lze zapracovat do grantového řízení.

Radní Johnová zmínila, že předložený materiál je spíše strategií, akční plán by měl strategii dopracovat
a konkretizovat.

Ředitel Klinecký se domnívá, že předložený materiál je kvalitním podkladem pro konkrétní plán pro hl. m. Prahu již s vazbou na finanční prostředky, což nemůže provádět externí zpracovatel.

Na základě proběhlé diskuse předložil předseda výboru Ing. Růžička návrh nového usnesení:

Usnesení č. U-VZ-0011

Výbor pro zdravotnictví a sport ZHMP

I. bere na vědomí

předložený informační materiál Akční plán pro realizaci "Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS
v ČR v období 2018-2022" na území hl. m. Prahy

přijato jednomyslně, pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

II. doporučuje

radní Johnové zajistit rozpracování dokumentu do konkrétních kroků a opatření a návaznosti na finanční
prostředky a tento plán předložit Výboru pro zdravotnictví a sport ZHMP k projednání přijato jednomyslně, pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

ZÁPIS z 10. jednání Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP konaného dne 13. 11. 2019

Bod 3. Informace k tisku Z-7773 k návrhu na připojení hlavního města Prahy k iniciativě Fast-Track Cities

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP

Předseda výboru M. Růžička přivítal na jednání MUDr. Danielu Fránovou, koordinátorku prevence HIV/AIDS ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, která je spoluautorkou dokumentu Akční plán pro realizaci „Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2018-2022“ na území Hlavního města Prahy (dále „Akční plán“). Dokument Akční plán pro Magistrát hlavního města Prahy, odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence, zpracoval v roce 2018 kolektiv autorů Queer Geography z. s., zástupců dalších neziskových organizací, zástupců magistrátu a lékařů - hygieniků a sexuologů. Akční plán byl představen na únorovém jednání výboru jedním z autorů RNDr. Michalem Pitoňákem, Ph.D.

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem provozuje v rámci České republiky síť 19 poraden HIV/AIDS v Praze a v 8 dalších krajích. Poradny jsou zřízeny Ministerstvem zdravotnictví ČR s cílem rozšířit síť poraden, a tak zajistit lepší dostupnost sekundární prevence - umožnit včasný záchyt infekce HIV a dalších pohlavně přenosných nákaz (STI) a následně umožnit včasné zahájení léčby.

Program OSN pro boj proti HIV/AIDS (UNAIDS) pod záštitou WHO přijal novou strategii, jejímž cílem je ukončit epidemii HIV/AIDS jako ohrožení veřejného zdraví do roku 2030. Celosvětově uznávaný princip prevence šíření infekčních nemocí a šíření infekce HIV byl vypracován Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a spočívá v realizování tzv. kombinované prevence. Kombinovaná prevence zahrnuje strategii primární prevence, testování, preexpoziční profylaxi, léčbu i behaviorální intervence. Žádná preventivní metoda sama o sobě nevede k potlačení
epidemie HIV/AIDS.

Programem OSN pro boj proti HIV/AIDS (UNAIDS) byly stanoveny cíle 90-90-90:
• alespoň 90 % osob žijících s HIV by mělo o svém HIV statusu vědět (cíl testovací - diagnostický)
• alespoň 90 % HIV pozitivních osob bude léčeno antiretrovirovými léky (cíl léčebný - terapeutický)
• alespoň 90 % léčeným lidem terapie sníží virovou nálož na úroveň, kdy nedochází k přenosu nákazy (cíl léčebný
a preventivní - terapeutický a epidemiologický), princip TasP = léčba jako prevence

Iniciativa „Fast-Track Cities: ukončení epidemie AIDS“ je formulována v Pařížské deklaraci z roku 2014, která byla aktualizována v roce 2018, reaguje na nárůst infekce zejména ve velkých městských aglomeracích.

D. Fránová přítomné seznámila v připravené prezentaci se situací v prevenci HIV a s možnostmi, které pro účinnější prevenci přinese Praze účast v iniciativě Fast-Track Cities. V současné době je do sítě Fast-Track Cities zapojeno přes 300 měst ze všech kontinentů. Iniciativa umožní využít zkušeností ze zahraničních měst - zásadní je politická podpora, bez níž nelze realizovat systematickou a dlouhodobou prevenci. Připojení Prahy k iniciativě také zpřístupní i specifické finanční zdroje pro nestátní neziskové organizace a další organizace působící v boji s HIV na území Prahy.

Účinnou prevenci nelze zajistit pouze prostřednictvím standardních zdravotnických zařízení, proto je zásadní mezioborová spolupráce v komunitě, spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi a výměna zkušeností. Dále je důležité eliminovat stigma a diskriminaci spojenou s HIV, smysluplně zahrnout do rozhodování týkajících se programů spolupráci s osobami žijícími s HIV. Specifický program pro velkoměsto je odlišný od strategie vhodné pro menší lokality. Praha je po Lisabonu na 2. místě v Evropě v sexuální turistice. V Praze je trvale diagnostikována cca polovina HIV pozitivních osob. V posledních 2 letech došlo k mírnému poklesu nově diagnostikovaných, což může mimo jiné souviset se včasným zahajováním léčby v poslední době. Předpokládá se, že v Praze žije cca 700 dosud nediagnostikovaných osob. Trvale nízký přenos je mezi uživateli drog, dlouhodobě vysoký přenos je mezi muži MSM, cizinci tvoří cca 30 % všech HIV+ osob v ČR, cizinci s krátkodobým pobytem nejsou ve statistikách zahrnuti, podrobné statistiky pro Prahu nejsou. Testování musí probíhat na různých místech s ohledem na možný výskyt infekce, nezbytná bude analýza testovacích míst, a na jejím základě pak zajištění sítě nízkoprahového testování. Prevence se týká obecně rizikového chování, sexuálního chování a zdraví.

M. Hošek se zeptal, jak se iniciativa staví k sexuální turistice a o kolik bude nová strategie bohatší, než současná opatření Prahy. D. Fránová vítá, že Praha podporuje testování a další aktivity realizované Českou společností AIDS pomoc, z.s. Realizaci preventivních aktivit je potřeba pružně přizpůsobovat měnícím se způsobům komunikace a seznamování - dnes se vše děje převážně v rámci sociálních sítí. Je třeba využít sítě pro reklamy i preventivní aktivity. Tento způsob nelze ale realizovat státními nebo veřejnými institucemi, nejlepší přehled mají nestátní neziskové organizace, jejichž potenciál je nutno využít.

R. Lacko se zeptal, jaké budou členské poplatky. Vzhledem k tomu, že se jedná o iniciativu a ne o organizaci, členské poplatky se neplatí.

L. Svobodová, poradkyně radní M. Johnové pro oblast zdravotnictví, doplnila, že organizace budou moci čerpat nejen zkušenosti, ale i finance od firemních dárců a zahraničních zdrojů.

Usnesení č. U-VZ-0044

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP

I. doporučuje

materiál ve znění tisku Z-7773 Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení
přijato jednomyslně, pro: 10 proti: 0 zdržel: 0
přijato jednomyslně, pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

 

Ze stenozáznamu jednání zastupitelstva HMP ze dne 14. 11. 2019 (veřejně dostupný zde, videozáznam zde)

28 Tisk Z - 7773 k návrhu na připojení hlavního města Prahy k iniciativě Fast-Track Cities

Prim. Hřib: Prosím paní radní Johnovou o úvodní slovo. Děkuji.

P. Johnová: Dobrý večer, v tomto tisku bych vás ráda požádala o souhlas s připojením hl. m. Prahy k iniciativě Fast-Track Cities, která je formulovaná v Pařížské deklaraci, a současně bych vás chtěla požádat o souhlas s přijetím této deklarace, která je přílohou usnesení, jak v české, tak v anglické verzi. Pro upřesnění bych ráda řekla, že cílem iniciativy je prevence, nebo je urychlené dosažené prevence infekce HIV a dalších infekčních onemocnění. Je to iniciativa, do které je připojeno celkem 300 měst z celého světa.

Co se týče infekce HIV, tak tam je ambiciózní cíl, dosáhnout tzv. stavu 90 – 90 – 90, což je cíl stanovený jako součást programu OSN pro boj proti HIV a AIDS. Jde o situaci, kdy 90 % lidí, kteří jsou nakaženi, znají svoji situaci, vědí o tom. 90 % z nich se léčí a 90 % lidí má tak nízký stav té infekce, že je téměř neinfekční, což prakticky vede k prevenci šíření tohoto onemocnění.

Co se týče Prahy, tak v posledních letech nebo po roce 2012 došlo k prudkému nárůstu počtu nově diagnostikovaných osob, to je situace v celé ČR, kdy z 50 stoupl tento počet ročně na 250. V posledních dvou letech nastal mírný pokles, ale podle informací paní doktorky Fránové, která pracuje pro státní zdravotní ústav, tak letošní čísla ukazují, že opět dojde k nárůstu. Polovina nově diagnostikovaných lidí je v Praze, a proto má velký význam pro Prahu, aby se zapojila do této iniciativy a měla příležitost sdílet, nebo využít znalosti a schopnosti měst, která se s touto situací vypořádala a může předávat své zkušenosti, a také to v rámci této iniciativy dělá. To je jedna z nejdůležitějších věcí, která pro Prahu vznikne tím, že se k této iniciativě připojíme.

Další věcí je, že díky připojení hlavního města k iniciativě dosáhnou nevládní organizace, které se z největší části podílejí na testování osob na infekci HIV, tak se vlastně tyto organizace dostanou k finančním prostředkům ze zahraničí a budou moci posílit kapacitu testování.

Ještě bych k tomu chtěla říct, že přistoupit k iniciativě Fast–Track Cities bylo jedním z doporučení skupiny odborníků, kteří připravili pro hl. m. Prahu analýzu, která se věnovala nebo věnuje této problematice. A dál bych chtěla říct, že připojení doporučuje zdravotní výbor, který se touto problematikou včera zabýval a měl možnost si vyslechnout prezentaci právě paní doktorky Fránové na toto téma. Ráda bych vás požádala o schválení tohoto tisku.

Prim. Hřib: Děkuji za úvodní slovo. Přihlášený je Martin Benda. Prosím pana zastupitele Bendu.

P. Benda: Děkuji za slovo. Rád bych k této věci nejenom jménem LGBT komunity v Praze poděkoval radní Mileně Johnové za tento krok, který je pro nás, ale i pro většinovou společnost velmi důležitý. Za to moc děkuji.

Prim. Hřib: Děkuji. A nyní paní předsedkyně Horáková, prosím.

P. Horáková: Já bych také chtěla poděkovat paní radní za krásný tisk, a jak tu řekla, včera na výboru byl schválen jednotně. Ráda bych podpořila vznik epidemiologických dat, tedy té analýzy, o které paní radní mluví, protože Praha ji dosud nemá, a my se bez těch dat bohužel neposuneme např. v preventivních programech, které potřebujeme, anebo v cíleném testování pro nejohroženější populaci. Taktéž vidím velký přínos ke schválení tohoto tisku, neboť
program Fast-Track Cities navazuje i na program, který už se připravuje do roku 2030. Tento materiál má dalekou budoucnost, a já věřím, že Praha i v roce 2030 ho bude podporovat. Děkuji.

Prim. Hřib: Děkuji. Nyní pan zastupitel Fifka.

P. Fifka: Dobrý večer, dámy a pánové, jenom se chci připojit k tomu, jak důležité je schválení tohoto tisku vzhledem k tomu, že jsme to včera jednohlasně odsouhlasili na zdravotním výboru, a nejen to. Důležité je, že po poměrně intenzivní komunikaci o nebezpečí HIV, AIDS v 90. letech v poslední dekádě ustrnula osvěta a bohužel v této chvíli čelíme epidemické situaci mezi určitými komunitami, a je nezbytně nutné, abychom se k tomu jako hlavní město postavili čelem a byli schopni, i přestože v moderní době už máme natolik vyvinutou medikamentózní léčbu, která je jakoby velmi účinná a dokáže nekontrolovatelnému šíření viru čelit, tak přesto je to stále nemoc, která není léčitelná, a je potřeba se k tomu stavět jako k faktu, který je potřeba brát na zřetel. Děkuji.

Prim. Hřib: Děkuji. Paní radní bude reagovat? Ne.

P. Johnová: Děkuji.

Prim. Hřib: V tom případě ukončuji rozpravu a budeme nyní hlasovat o usnesení
k Tisku Z – 7773. Hlasujeme tedy nyní.

Kdo je pro? Proti? Zdržel se?
Pro: 59 Proti: 0 Zdr.: 0. Usnesení bylo přijato. Děkuji.

Příloha č. 2 důvodové zprávy k návrhu na připojení hlavního města Prahy k iniciativě Fast - Track Cities (ke stažení zde).

PAŘÍŽSKÁ DEKLARACE

1. prosince 2014
(upraveno 24. července 2018)
Fast Track Cities: ukončení epidemie AIDS

Města, která chtějí dosáhnout cílů 90–90–90 do roku 2020
90 % lidí žijících s HIV bude vědět o svém nakažení
90 % lidí diagnostikovaných jako HIV pozitivní se bude léčit
90 % léčeným lidem terapie sníží virovou nálož


Pařížská deklarace
Nalézáme se v klíčovém okamžiku reakce na AIDS. Díky vědeckým průlomům, aktivitě komunity a politické angažovanosti máme skutečnou možnost dosáhnout cílů udržitelného rozvoje v podobě ukončení epidemie AIDS do roku 2030. Města byla silně dotčena touto epidemií a proti HIV bojují v přední linii. Jsou tak v jedinečné pozici, v níž mohou úspěšně dovést akci Fast-Track k naplnění strategie 90–90–90 i dalších cílů do roku 2020. Jejich dosažení nás navede na trajektorii vedoucí k nulové míře nových nákaz virem HIV a k nulovému počtu úmrtí souvisejících s AIDS.

Jsme si vědomi toho, že ukončení epidemie AIDS vyžaduje komplexní přístup, který všem lidem nakaženým HIV, tuberkulózou a virovou hepatitidou umožní dostup ke kvalitní prevenci, léčbě, péči a podpůrným službám, jež mohou zachránit a zlepšit jejich život. Integrace těchto služeb do oblasti péče o sexuální, reprodukční a duševní zdraví je zásadní pro dosažení univerzální dostupnosti zdravotní péče.

Můžeme eliminovat stigma a diskriminaci, pokud své kroky postavíme na vědeckých důkazech.
Pochopení skutečnosti, že úspěšná léčba HIV a virální suprese brání přenosu HIV (nezjistitelné = nepřenosné), může pomoci zmírnit stigma a povzbudit lidi s HIV, aby se začali léčit a v léčbě vytrvali.

Díky vzájemné spolupráci mohou města urychlit místní opatření zacílená na ukončení epidemie AIDS, tuberkulózy a virové hepatitidy globálně do roku 2030. Jak si žádá Nová agenda pro města, můžeme využít náš dosah, infrastrukturu i personální kapacity k vybudování rovnější, více inkluzivní, prosperující a udržitelné budoucnosti pro naše obyvatele – bez ohledu na jejich věk, pohlaví, sexuální orientaci či sociální a ekonomickou situaci.

My, starostové a primátoři měst, se zavazujeme k následujícímu:

1. Ukončit epidemii AIDS ve městech do roku 2030

Zavazujeme se, že do roku 2020 dosáhneme cílů 90–90–90 a dalších cílů iniciativy Fast-Track, což nás navede na stabilní trajektorii k ukončení epidemie AIDS, tuberkulózy a virové hepatitidy do roku 2030. Zavazujeme se poskytnout trvalý přístup ke kvalitnímu testování, léčbě a možnostem prevence HIV, včetně preexpoziční profylaxe (PrEP), jako podporu komplexního přístupu k ukončení epidemie AIDS, který by rovněž obsáhl problematiku tuberkulózy, virové hepatitidy, pohlavně přenosných chorob, duševního zdraví, nemocí souvisejících se zneužíváním látek a komorbidity v souvislosti se stárnutím lidí nakažených HIV. Eliminujeme stigma a diskriminaci spojené s HIV.

2. Zajistit, aby lidé byli středobodem našeho konání

Své úsilí zaměříme na všechny lidi, kteří jsou ohroženi nákazou HIV, tuberkulózou, virovou hepatitidou a dalšími nemocemi. Pomůžeme uplatňovat a respektovat lidská práva všech dotčených lidí a v reakci našeho města na problematiku AIDS, tuberkulózy a virové hepatitidy nebudeme nikoho opomíjet. Budeme smysluplně zahrnovat lidi žijící s infekcí HIV do rozhodování ohledně zásad a programů, které budou mít vliv na jejich život. Budeme jednat lokálně a v partnerství s našimi komunitami povzbudíme ke globální podpoře pro zdravé a odolné společnosti a udržitelný rozvoj.

3. Zaměřit se na příčiny rizika, zranitelnosti a přenosu

Použijeme všechny prostředky, včetně městských vyhlášek, zásad a programů pro řešení faktorů, které způsobují, že lidé jsou zranitelní vůči HIV a dalším nemocem, včetně zákonů, které diskriminují nebo kriminalizují klíčové populace. Zajistíme, aby se lidé dotčení HIV mohli rovným způsobem zapojit do občanského, politického, společenského, ekonomického a kulturního života, bez předsudků, stigmatu, diskriminace, násilí nebo pronásledování. Budeme úzce spolupracovat s komunitami, poskytovateli klinických a jiných služeb, policejními orgány a dalšími partnery, ale i s ohroženými a zranitelnými populacemi vytlačenými na okraj společnosti, včetně obyvatel slumů, migrantů a jiných vykořeněných lidí, mladých žen, sexuálních pracovníků a pracovnic, uživatelů drog, gayů a dalších mužů, kteří mohou
mít pohlavní styk s muži, a transgenderovými osobami, abychom prosazovali společenskou
spravedlnost.

4. Využít naši reakci na AIDS k pozitivní společenské změně

Naše vedení využije inovativní společenskou transformaci pro budování společností, které jsou
spravedlivé, inkluzivní, responzivní, odolné a udržitelné. Budeme integrovat zdravotní a sociální programy pro zlepšení realizace služeb, včetně pomoci při HIV, tuberkulóze, virové hepatitidě a dalších onemocněních. Budeme využívat pokroku ve vědě, technice a komunikacích, abychom byli hnacím motorem agendy společenské transformace, včetně změny v kontextu úsilí o zajištění rovného přístupu ke vzdělání a učení.

5. Volit a urychlovat vhodné reakce odrážející místní potřeby

Budeme rozvíjet a propagovat služby, které jsou inovativní, bezpečné, přístupné, spravedlivé
a nezatížené stigmatem a diskriminací. Budeme povzbuzovat a podporovat vedení komunit, aby vytvářela poptávku a následně poskytovala kvalitní služby, které budou reagovat na místní potřeby.

6. Mobilizovat zdroje pro integrované veřejné zdraví a udržitelný rozvoj

Investování do reakce na AIDS spolu se silným důrazem na veřejné zdraví a udržitelný rozvoj je solidní investice do budoucnosti našeho města, která povede ke zvýšené produktivitě, sdílené prosperitě a celkovému prospěchu našich občanů. Upravíme městské plány a zdroje pro rychlou reakci na HIV, tuberkulózu, virovou hepatitidu a další nemoci v kontextu integrovaného přístupu k veřejnému zdraví. Budeme rozvíjet inovativní strategie financování a mobilizovat dodatečné zdroje pro ukončení epidemie AIDS do roku 2030.

7. Sjednotit se jako lídři

Zavazujeme se, že vytvoříme akční plán, který povede naše Fast-Track snahy, zavedeme transparentní užívání údajů, abychom přijali náležitou odpovědnost, a vytvoříme síť měst, abychom Pařížskou deklaraci proměnili v realitu. Díky široké spolupráci a konzultacím se všemi zainteresovanými stranami budeme pravidelně hodnotit naše výsledky a podle nich poté upravíme naši reakci tak, aby byla rychlejší, chytřejší a efektivnější. Budeme podporovat jiná města a dělit se o své zkušenosti, poznatky i údaje o tom, co funguje a co je možné zlepšit. O pokroku budeme každoročně informovat.

 

Citační vzor: Michal Pitoňák. "Fast-track cities", Queergeography.cz [online] - 05/12/2019, [cit. 29/09/2022] , https://www.queergeography.cz/hiv/fast-track-cities/.