Preventivní opatření

Jako zcela klíčovou součást společenské reakce týkající se snahy zabránění dalšímu šíření koronaviru a onemocnění COVID-19 je zajisté dodržování základních hygienických návyků a jejich dodatečné rozššíření. V rámci této části jsme proto sestavili soubor otázek, kterými jsme měli za cíl zjistit míru dodržování preventivních opatření, avšak i míru porozumění jejich účinnosti. Dále pak změřit obtížnost/snadnost dostupnosti prostředků, jakými jsou roušky, dezinfekce či další pomůcky. Protože v ohledu nošení roušek a její smysluplnosti panuje celá řada otázek a pochybností, z nichž mnohé jsou odůvodněné (nošení roušek v lese), měli jsme za cíl rovněž lépe porozumět postojům a názorům společnosti, právě v ohledu povinného užívání roušek. Na závěr jsme si dovolili položit rovněž dvě, podle našeho názoru podstatné otázky – první se týká případného zájmu o vakcínu / očkování a druhá se týká maximální částky, kterou by lidé byli za takové očkování zaplatit, v případě, kdyby nebyla hrazená pojišťovnami.  

Které z následujících opatření jste učinil/a během posledních sedmi dní za účelem zábrany šíření či ochrany před koronavirem? Uveďte prosím pouze opatření, která byste za běžných podmínek nedodržoval/a.

Poznámka: Jak je již patrné z formulace otázky, zajímala nás především ta opatření, která lidé začali dodržovat primárně za účelem šíření koronaviru. Z výsledků je zcela patrné, že naprostá většina (96 %) začala užívat roušky.Necelá třičtvrtina (73 %) si patrně začala mýt ruce častěji než před koronavirovou pandemií, podobně pak 72 % osob se začalo vyhýbat veřejným prostorům či větším hloučkům lidí. Jen více než třetina (69 %) lidí užívala dezinfekční prostředek – zde se však mohl do výsledku promítat vliv nízké dostupnosti a vysoké ceny dezinfekčních prostředků – tedy údajů, které lépe vidíme v dalším grafu.  

Obtížnost či překážky v dodržování/zvládání vybraných opatření a/nebo změn

Poznámka: Pro lepší orientaci v grafu si můžete jednotlivé odpovědi např. „velmi snadné“ atd. odfiltrovat kliknutím na jejich zástupce v legendě pod grafem. Z výsledků je patrné, že největší potíže lidem způsobuje sociální odloučení – ať již od jejich rodinných příslušníků (celkem „obtížné“ = 56 %) nebo setkávání s dalšími lidmi (celkem „obtížné“ = 52 %). Velký poměr (44 %) osob rovněž uvedlo, že pro ně bylo „obtížné“ sehnat si dezinfekční prostředek. Nezanedbatelných 37 % osob mělo rovněž potíže s přizpůsobením se ve studium. 

Vnímání účinnosti zavedených opatření

Poznámka: Největší shodu na účinnosti zavedených opatření lidé shledávají v oblasti omezení vzájemného kontaktu lidí. Relativně značnou podporu má i uzavření hranic, nicméně v tomto případě je potřeba zmínit rovněž, že toto opatření má největší podíl osob, které o jeho účinnosti zcela pochybují. Jako vysoce účinné rovněž lidé hodnotí hygienické zásady – užívání dezinfekcí na ruce a časté mytí rukou mýdlem. Nejnižší podporu resp. shodu o účinnosti mají naopak opatření související s omezením dostupnosti lékařské péče a nošení roušek. 

Názory týkající se povinnosti nošení roušek

Poznámka: Intenzivní společenská diskuse související s vhodným způsobem užívání roušek doprovází pandemii nového koronaviru od samého počátku. Z našich výsledků jasně vyplývá, že lidé podporují jejich užívání, avšak mají zájem o větší autonomii v jejich užívání, zejména pak v přírodě, kde si lidé nejsou ve vzájemné blízkosti. Námi zaznamenané případy diskriminace a moralizování související s uživáním roušek, vypovídají rovněž o nedostatcích na straně komunikace těchto opatření, kdy nejasnosti podporují frustraci, jak na straně osob, které se cítí být nucené je užívat i v neopodstatněných případech, tak na straně těch, které jejich neužívání v neopodstatněných případech vyžadují.

Teoretická opatření:

Kdyby byla k dispozici očkovací látka, měli byste o ní zájem?

Poznámka: V souvislosti se značnou rozšířeností různých dezinformací souvisejících s očkováním, jsme měli zájem ověřit, jak silná poptávka po případném očkování je. Získané hodnoty v této fázi dále neinterpretujeme.

Kdyby tato látka nebyla hrazená pojišťovnou, jakou maximální částku byste byli ochotni za kompletní očkovací dávku zaplatit?← Zpět na Používání Médií

Dál na Dobrovolnictví→