Lidská sexualita

Sexualita je složitý fenomén studovaný napříč mnoha vědními disciplínami, kulturně, společensky, historicky, ekonomicky a jinak natolik komplikovaný, že jej nelze uvažovat jako jednoduše postihnutelnou kategorii, přičemž potřebujeme přinejmenším rozlišit tři její roviny:

Sexuální orientaci, jako vrozenou, neměnnou, emoční, romantickou, sexuální, či afektuální atraktivita k druhým. Sexuální orientace existuje v kontinuu od výhradní heterosexuality až po výhradní homosexualitu a zahrnuje nejrůznější formy bisexualit. Sexuální orientace je spojitým fenoménem, kdy jedna orientace přechází v druhou pozvolna a lidé se na této "škále" mohou nalézt spíše roztroušeně, nežli výhradně v rámci jednoho či druhého pólu.

Sexuální chování se je pak druhou rovinou, které se od sexuální orientace liší. Sexuální orientace se vztahuje k vlastním pocitům a k vnitřnímu sebepojetí. Jednotlivci však mohou, ale nemusí svou sexuální orientaci rozeznatelně projevovat ve svém chování.

Třetí rovinou je pak možný rozvoj sexuálních identit, jež je spojen a závisí na mnoha kulturních, psychologických, ekonomických, společenských a dalších procesech, v rámci kterých může jednotlivec rozpoznat svou sexuální orientaci, pojmenovat svou "ne-většinovost" a v rámci procesů, které souvisí se sebe-přijetím, bezpečím ve společnosti, rozvíjet vlastní porozumění sobě-samému a k druhým na základě pojmenovatelného označení identity, kterému daná kultura a společnost přikládá specifická porozumění, jež se vyvíjejí v čase i prostoru.

Právní postavení ne-heterosexuálních lidí ve světě

autor příspěvku:
RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.

Citační vzor: Michal Pitoňák. "Sexualita a ne-heterosexualita", Queergeography.cz [online] - 17/08/2016, [cit. 01/10/2022] , https://www.queergeography.cz/sexualita-a-ne-heterosexualita/.

Literatura:

The Lancet. (2016). Meeting the unique health-care needs of LGBTQ people. The Lancet, 387(10014), 95. http://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00013-1

PITOŇÁK, M. (2013). Geografie sexualit, bílé místo v prostoru české geografie?. In: OSMAN, R. (ed.): Geografický výzkum: participace a angažovanost. MUNI press.