Data prezentovaná na této stránce vycházejí z výzkumu, který byl realizován zapsaným spolkem Prague Pride ve spolupráci s kanceláří veřejné ochránkyně práv v rámci projektu “We are fair” financovaného z programu Evropské unie Práva, rovnost a občanství (2014 - 2020).

Kompletní výzkumnou zprávu publikovala Kancelář Veřejného Ochránce práv zde.

Dotazník byl vypracován ve spolupráci s Queer Geography.
Data zpracoval: RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.

Z níže detailně popsaných dat je zřejmé, že se zpřístupněním manželství stejnopohlavním párům v České republice souhlasí 98,9 % z celkového počtu 471 leseb, 96 % z celkového počtu 858 gayů, 98,5 % z celkové počtu 409 bisexuálních lidí, ale též 87,2 % z heterosexuálních lidí, kteří se zúčastnili této studie. Podobně pak na otázku: Jaká opatření/reakce by podle Vašeho názoru pomohla, aby se Vám v Česku žilo lépe? Vybralo souhlasně možnost „zpřístupnění manželství i párům stejného pohlaví 98,3 % leseb, 93,7 % gayů, 97,8 % bisexuálních lidí a také 85,8 % ze zúčastněných heterosexuálních lidí.

Složení výzkumného vzorku, dle sexuální sebe-identifikace

Odpovědi na otázku: Která z následujících kategorií nejlépe definuje Vaši sexualitu / sexuální orientaci? (n=2249)

 

 

Pro detailnější popis výběrového souboru a popis metodologie přejďete na konec stránky.

Co si přejí změnit?

Odpovědi na otázku: Jaká opatření/reakce by podle Vašeho názoru pomohla, aby se Vám v Česku žilo lépe? (N=2249)

1. zpřístupnění manželství i párům stejného pohlaví

2. zpřístupnění adopcí i párům stejného pohlaví

3. uznávání stejnopohlavních partnerství napříč celou Evropskou unií

4. možnost uzavřít registrované partnerství na jakémkoliv místě a v jakémkoliv čase, podobně jako manželství (reg. partnerství lze oficiálně uzavřít nyní jen na 14 úřadech)

5. možnost se rozhodnout o užívání společného příjmení při vstupu do registrovaného partnerství

 

Význam nejrůznějších oblastí práv, dle hlavních kategorií respondentů a respondentek:

Znění otázky: Posuďte prosím jaký přikládáte význam následujícím oblastem práv, která se týkají párů leseb, gayů, bisexuálních či trans osobám (žijících s osobami stejného pohlaví):

Lesby (n=471)

Gayové (n=858)

Bisexuální lidé (n=409)

Chtějí manželství?

Odpovědi na otázku: Jste pro zpřístupnění manželství stejnopohlavním párům v České republice?

Metodologická poznámka:


Výběr byl zahájen dne 24. září 2018 a skončil 5. listopadu 2018. Celkový počet získaných odpovědí je roven 2249. Výzkum byl založen na online dotazníkovém šetření, přičemž respondenti byly motivováni k vyplnění dotazníku skrze výzvu, která byla opakovaně a aktivně prezentována na webových stránkách, sociálních sítích (Facebook, Twitter, Instagram), které jsou navštěvované naší cílovou skupinou (LGBTQ+ lidé), formou emailového oslovování komunitních organizací, publikovánín reklamy v subkulturním tisku a subkulturních médiích, v rámci subkutlurních seznamek. Aktivně byl kladen důraz na to, aby byly oslovovány i organizace působící v regionech mimo hlavní město. Pro dosažení respondentů ze starších věkových skupin, byli osobně, telefonicky či emailově osloveni klíčoví informanti (gatekeepeři) a požádáni o přeposlání našich výzev k účasti v rámci svých kontaktních sítí.


Charakteristika výběrového souboru


 
Věková struktura výběrového souboru a porovnání s obecnou populací Česka 
Rozložení výběrového souboru dle krajů 
Počet obyvatel sídla (místo bydliště)


Typ sídla (pocitově)


Sociální postavení: 
Celkové příjmy domácnosti - ekonomická situace